Detailplaneeringud

Planeeringuid koostades läheneme planeeritavale alale kui ühele osale tervikust. Arvestame nii planeeringuala kui ka seda ümbritsevat keskkonda – nii looduslikust, antropogeensest kui ka sotsiaalsest ja majanduslikust vaatevinklist. Meile on oluline, et kavandatav tegevus seoks tervikut ja looks turvalise elukeskkonna. Osaleme maksimaalselt võimalike huvitatud isikute kaasamises ja planeeringu avalikustamise protsessis.

Kontakt – Kadri Pilm, kadri@kmprojekt.ee, tel 5662 9999

Vertikaalplaneerimine

Koostame krundisiseseid teede ja platside projekte, lahendame sadevee ärajuhtimise, arvestame olemasolevate tehnovõrkude asukohtadega ning planeerime ja projekteerime uusi ühendusi. Pakume parklate lahendusi, kus on arvestatud erineva tasemega liiklejatega ja nende ohutusega.

Kontakt – Kadri Pilm, kadri@kmprojekt.ee, tel 5662 9999

Kontakt – Virgo Veri, virgo@kmprojekt.ee, tel 5564 8202